Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce (VZD3)Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci mostu a souvisejících činnostech, a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Zadavatel dále sděluje, že vedle stavebních prací, které budou probíhat v souladu se smlouvou o dílo se zadavatelem, existují na objektu mostu a v přilehlém okolí rovněž technologie společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary (dále jen „DPKV“). Vzhledem k tomu, že DPKV má zájem společně s provedením této veřejné zakázky na provedení dalších prací, avšak výlučně na majetku DPKV a přímo nesouvisejícími s pracemi, které jsou předmětem této veřejné zakázky, sděluje zadavatel účastníkům, že DPKV má v úmyslu zadat dle své gesce plnění v předpokládané hodnotě 600.000,- Kč. Tato část prací na stavebních objektech a v jejich blízkosti se však pro odstranění pochybností netýká této veřejné zakázky, není vyhrazenou změnou závazku nebo předběžným oznámení či vyhlášením jiné zakázky.
Budoucí dodavatel si tak musí být vědom, že je možné, že na staveništi bude muset spolupracovat s jinou společností, která bude provádět práce pro DPKV.
Zadavatel dále uvádí, že:
• Kácení stromů, které je uvedeno ve SO 001, bude provedeno na zvláštní objednávku u Správy lázeňských parků, p.o. a není součástí Soupisu prací s výkazem výměr;
• Stavební objekt SO 403 Přeložka vedení VO bude proveden na zvláštní objednávku u Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. a není součástí Soupisu prací s výkazem výměr;
• Stavební objekt SO 404 Přeložka vedení CETIN bude proveden na zvláštní objednávku u CETIN a.s. a není součástí Soupisu prací s výkazem výměr;
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: Miroslav Kučerka
e-mail:verejnezakazky@kgslegal.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 18.12.2020 10:00
Datum zahájení: 24.11.2020 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):