Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru
Odesílatel Miroslav Kučerka
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2018 15:17:34
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel zjistil, že včerejšího dne se technickým pochybením nenahrál na profil zadavatele soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr . Z tohoto důvodu zadavatel vydává toto vysvětlení zadávací dokumentace, s tím, že současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace umístil na profil zadavatele soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel provedl takovou změnu zadávací dokumentace, která vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, rozhodl zadavatel následovně:
Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) lhůtu pro podání nabídek o dva pracovní dny, a to do 29.8.2018 do 10:00.
Otevírání nabídek se uskuteční dne 29.8.2018 od 10:00 na adrese sídla zadavatele v zasedací místnosti v V. patře.


Přílohy
- DI 1 VZ Horni Nadrazi 180808_sign.pdf (286.42 KB)
- Karlovy Vary, Horní nádraží -úprava přednádražního prostoru - REKAPITULACE -výkaz.xls (475.00 KB)