Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 848
Systémové číslo: P20V00000051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2020
Nabídku podat do: 21.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci mostu a souvisejících činnostech, a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Zadavatel dále sděluje, že vedle stavebních prací, které budou probíhat v souladu se smlouvou o dílo se zadavatelem, existují na objektu mostu a v přilehlém okolí rovněž technologie společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary (dále jen „DPKV“). Vzhledem k tomu, že DPKV má zájem společně s provedením této veřejné zakázky na provedení dalších prací, avšak výlučně na majetku DPKV a přímo nesouvisejícími s pracemi, které jsou předmětem této veřejné zakázky, sděluje zadavatel účastníkům, že DPKV má v úmyslu zadat dle své gesce plnění v předpokládané hodnotě 600.000,- Kč. Tato část prací na stavebních objektech a v jejich blízkosti se však pro odstranění pochybností netýká této veřejné zakázky, není vyhrazenou změnou závazku nebo předběžným oznámení či vyhlášením jiné zakázky.
Budoucí dodavatel si tak musí být vědom, že je možné, že na staveništi bude muset spolupracovat s jinou společností, která bude provádět práce pro DPKV.
Zadavatel dále uvádí, že:
• Kácení stromů, které je uvedeno ve SO 001, bude provedeno na zvláštní objednávku u Správy lázeňských parků, p.o. a není součástí Soupisu prací s výkazem výměr;
• Stavební objekt SO 403 Přeložka vedení VO bude proveden na zvláštní objednávku u Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. a není součástí Soupisu prací s výkazem výměr;
• Stavební objekt SO 404 Přeložka vedení CETIN bude proveden na zvláštní objednávku u CETIN a.s. a není součástí Soupisu prací s výkazem výměr;

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 327 885 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy